عشق نوش

مردگان را صف نباشد ای خموش--- مژدگان را وقت نباشد وقت نوش--- شادی را در عشق جوی و بعد بنوش--- شاد کن آن غمگساران بعد نوش

درباره نیم نیم

در نیم نیم ما به شما کمک میکنیم تا نیمه گمشدت رو پیدا کنی! تازه به نیمه گمشدت هم کمک میکنیم تا تو رو پیدا کنه! به همین سادگی، به همین شیرینی!